Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Frågor och svar

FAQ

Här samlar vi återkommande frågor och svar som kan beröra både personal, studenter och kringboende.

A  B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å Ä Ö

A

Aktuellt på byggarbetsplatsen. Under aktuellt hittar du information om det som sker närmast i tiden för bygget. Störande moment (till exempel pålning, spontning, sprängning) kommer att annonseras under nyheter samt mailas ut till de som är anmälda att få projektets nyhetsbrev. Observera att alla tider är preliminära.

Anslagstavla med aktuell information finns på byggbodarnas södra gavel från och med februari 2017. Tavlan ersätter tidigare anslag på trapphusens ytterdörrar.

Avspärrningar. Den avspärrade ytan är till största del Akademiska Hus mark, så kallad kvartersmark. Undantaget är cykelvägen (Mannheimers väg) Den hyr Akademiska Hus av Göteborgs stad under projekttiden. De fasta avspärrningar är där för säkerhetens skull. Innanför dessa sker transporter till och från byggarbetsplatsen. Tillfälliga avspärrningar kan komma att sättas upp vid vissa tillfällen under projektet. Information om var och när sprids via nyhetsbrevet Projektinformation och denna webbplats.

B

Belysning. Belysningar på bygget är kopplade till timers och rörelsedetektorer för att minimera störning för kringboende nattetid. Meddela eventuella störningar till humbygget@hum.gu.se ifall finjusteringar behöver göras.

Buller. Det är ofrånkomligt att det blir störningar under byggtiden men Naturvårdsverkets och Göteborgs stads riktlinjer beträffande bullrande verksamhet ska följas. Ljudnivåer respektive vibrationer följs upp med mätningar. Larm aktiveras vid eventuella överskridande nivåer av vibrationer. Se även Hörselskydd

C

Campus Näckrosen. För frågor om Konstnärliga fakultetetens och Universitetsbibliotekets visions- och samlokaliseringsprojekt se Campus Näckrosens projektsida.

Cykelbanan vid Språkskrapan. Vad händer med den?
SVAR: Cykelbanan kommer att stängas av vid byggstart november 2016 och hålls sedan stängd till bygget är klart 2019/2020. Cyklister får välja alternativ väg, till exempel via Eklandagatan/Korsvägen eller över Volrat Thamsgatan. Detta av säkerhetsskäl på grund av sprängning med mera. Trappan upp till UB från Lundgrensgatan är öppen för fotgängare.

Café, se Restaurang

E

Eklandagatan 86. Ny adress för institutionen för historiska studier från och med 15 augusti 2017. Här finns även lokaler som övriga institutioner kan boka i Time edit:

  • Lärosalar – 9 st (3 med 30 platser och 6 med 25 platser) 
  • Läsplatser – 2 st
  • Konferensrum – 12 st
  • Grupprum – 2 st
  • Hörsal – 1 st (ca 120 platser)
  • Språkklabb – 2 st

Entré. I juni 2018 kommer arbetet med restaurangen och den nya huvudentrén att påbörjas. Befintlig restaurang och huvudentré kommer att rivas och byggas ut. För att studenter och personal på Göteborgs universitet på ett säkert sätt ska kunna ta sig till och från universitetet har beslut tagits att tillfälligt flytta huvudentrén till gaveln på Flygel E. Samtliga väsentliga funktioner ska finnas tillgängliga vid den temporära entrén.

F

Fönstren är täckta mot väster (korridor och föreläsningssalar) - varför?
SVAR: Fönstren täcks både för ljudisolering och skydd vid sprängningar i berget bakom Stora hörsalen. När sprängningarna är klara (preliminärt slutet av maj 2017) så tas skyddet bort.

Flyttar och flyttkoordinatorer. Från augusti 2017 påbörjas det arbete som kräver att verksamhet behöver flyttas runt medan bygget framskrider länk för länk. Interimsflyttarna koordineras av konsulter från Brywe&Ulf.

G

Garage, se parkering

Gatusopning. Extra gatusopning är beställd och utförs två gånger per vecka samt vid behov. Detta på grund av att gatorna blir leriga av transporter till och från byggområdet.

Gropar. I etableringsskedet grävdes små gropar som färglades. Varför gjordes detta?
SVAR: Groparna var provgropar för att ta reda på om marken som skulle deponeras var förorenad och i så fall av vad. Mätningarna görs för att jorden ska deponeras till rätt ställe. Mark förorenas bland annat genom nederbörd.

Gräsmattan. Kommer den återställas efter byggprojektet?
SVAR: Ja, gräsmattan ska återställas efter bygget 2019/2020 och den ska inte bebyggas, men gräsmattan håller inte för tyngden om den inte hårdgörs. Dessutom har ytan förberetts för att hantera dagvatten.

Gångvägar:

Gångvägen Bernhard Karlgrens gångväg, i skogen bakom Nybygget, är öppen på fotgängare förutom vid sprängning.

Passage från Lennart Torstenssonsgatan till Humanistens huvudentré över byggarbetsplatsen är, av säkerhetsskäl, från 1 november 2016 inte möjlig. Alternativa vägar vidare till Korsvägen från Lennart Torstenssonsgatan är ner förbi Artisten och sedan via Olofs Wijksgatan eller från Lennart Torstenssonsgatan via Bernhard Karlgrens gångväg och trappor ner till Carlandersplatsen/Lundgrensgatan och därefter Lundgrens trappor eller Eklandagatan. Se även Trappa mellan UB och Humanisten

H

Hörselskydd. NCC har placerat ut öronproppar i Humanisten (allmänna utrymmen som i Servicecenter). De delar även ut hörselkåpor till personal som för tillfället direkt berörs av oljud under olika etapper under byggets gång. Har du behov av hörselkåpor kontakta Campusservice.

Hörsalar. Stora hörsalen är stängd från 1 april 2017 och kommer därefter att rivas. Lilla hörsalen kommer att vara tillgänglig som tidigare, dessutom kommer en hörsal med ca 120 platser finnas tillgänglig på Eklandagatan 86 från och med den 15 augusti 2017.

L

Leriga gator. Se Gatusopning

Labb-salar. "Labb 1" och "Labb 4" kommer att flytta från Korridor G, våning 2 till Eklandagatan 86 från augusti 2017.

N

Nyhetsbrev. Under projekttiden informerar vi om aktuella händelser om byggprojektet i nyhetsbrevet kallat Projektinformation. Vill du få nyhetsbrevet till din e-post? Skicka ett e-postmeddelande till humbygget@hum.gu.se Skriv ”Anmälan nyhetsbrev” i ämnesraden.

P

Parken. Renströmsparken (Näckrosdammsparken) är ytan väster om cykelvägen Mannheimers väg. Ytan öster om cykelvägen är Akademiska Hus mark, så kallad kvartersmark.

Se karta

Parkering Humanisten. Vad händer med parkeringarna vid Humanisten?
SVAR: P-garaget vid Lundgrensgatan 5 är stängt från 2 maj 2017 till och med december 2019. P-platserna utanför garaget försvinner helt från och med den 18 april 2017 då ytan behövs för byggbodar. Hänvisning till p-platserna närmast UB och inne i  Renströmsparken (tillhör Lennart Torstenssonsgatan 6-8. OBS! P-automaten finns vid UB) samt Artistens garage.

Parkering närområdet övrigt.
I övrigt hänvisning till befintliga parkeringar på kommunens mark. På parkeringar som Parkeringsbolaget ansvarar för går även att reservera plats.

Parkeringar på adresser i närheten av Lundgrensgatan är vid Carlandersplatsen, på Gösta Rahmns Gata, vid Lisebergs södra entré samt vid Världskulturmuseet.

Det finns även privata parkeringshus i området exempelvis vid Gyllenkrooksgatan, på Mölndalsvägen mellan Liseberg och på Framnäsgatan samt i industriområdet vid Liseberg.

R

Restaurangen. Vad händer med den?
SVAR: Restaurang Näckrosen ersattes under maj 2017 av en foodtruck. Den 31 maj 2018 stänger restaurangen helt för renovering och öppnar igen när hela ombyggnationen av Humanisten är färdig. Restaurangen ersätts under tiden av ett enklare café på plan 4 i Språkskrapan.

Radonmätare. En mätning av radonhalten pågår i befintlig byggnad under mars och april 2017. Mätningen görs för att verifiera att man har en bra inomhusmiljö och inte för att man misstänker höga radonhalter.

Mätarna ser ut som svarta puckar och är utplacerade runt om på Humanisten och samlas in i slutet av april. De får inte flyttas från det rum där de ligger, men det går bra att flytta vid exempelvis städning.

S

Staket. kring byggarbetsplatsen i Näckrosparken. Halva gräsmattan framför Humanisten samt cykelvägen stängslas in som byggplatsområde (blått område på bilden) under hela byggperioden som en säkerhetsåtgärd. För information om transporter till och från området, se Transportvägar

 

 

Sprängning. Före sprängning placeras flaggvakter ut på gångvägar för att varna förbipasserande. En hög varningssignal med flera kortare signaler ljuder alltid före sprängning.

När sprängingen är över ljuder en lång signal.

Observera att signalen inte alltid hörs så bra inne på Humanisten - så det kan uppfattas som att sprängningen kommer plötsligt utan förvarning.

T

Tillgänglighet. Humanisten har normalt öppet båda entréerna (Renströmsgatan 6 och Lundgrensgatan 7) som vanligt under hela byggperioden. Hissar finns. Även entrén till Språkskrapan är öppen.

Trappan mellan UB och Humanisten. Det kommer inte att läggas skenor för barnvagnar och cyklar i trappan från Humanistiska biblioteket ner till Lundgrensgatan på grund av att det är för trångt. Säkerhet är högsta prioritet och skenor i en för smal trappa medför risk för olyckor. Dessutom försvårar det halkbekämpnings- och snöröjningsarbete, vilket skulle förhöja risken ytterligare.

Träden i parken. Det finns träd som är märkta i parken - vad betyder märkningen?
SVAR: Uppmärkta träd i skog/Renströmsparken är värderade som skyddsvärda av arborist på  Park och Natur, Göteborgs stad, och ska bevaras. I projektet tas inga träd bort i onödan, men viss trädfällning kommer att ske inom byggområdet. Vissa träd kommer att "brädas in" så att de skyddas från exempelvis byggtrafik.

Träd Lundgrensgatan. De två alarna (se foto) och den större linden vid  P-automaten på Lundgrensgatan ska bevaras. Linden ska dock  beskäras något. Träden vid sista "länken" kommer också att stå kvar.

Träd och buskar på gårdarna. Gårdarna kommer att iordningställas när länkarna är ihopbyggda. Vissa träd återanvänds och deponeras under tiden på yta bakom Språkskrapan.

Träd (alm) vid Johannebergsgatan. Trädet berörs inte av bygget på Humanisten, men är Akademiska Hus träd.

Transportvägar. Transporter till och från "Nybygget Väster" kommer att ske via Olof Wijksgatan/Johannebergsgatan i första hand och i andra hand via Lennart Torstenssonsgatan. Transporter till och från "Länkarna" sker från Lundgrensgatan. Se även Gatusopning

U

Utrymningsvägar. Under byggtiden kan ibland utrymningsvägar komma att ändras tillfälligt. Var uppmärksam på omskyltning och meddelanden som går ut om tillfälliga ändringar! Campusservice Lorensberg skickar ut meddelande till berörda.

V

Vattnet stängs av. Kretslopp och vatten, Göteborgs stad, informerar om planerade vattenavstängningar.

Alla driftstopp har inte med bygget att göra utan kan ingå i det normala underhållsarbetet.

Ventilation. Ventilationen på Humanisten kommer att stängas av etappvis, huvudsakligen sommartid då färre personer vistas i lokalerna. Specifik information går ut till berörda.

Kontaktinformation

Projekt Nya Humanisten

Box 200, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Renströmsgatan 6

Telefon:
031-786 0000 (vxl)

Sidansvarig: Emma Grundström|Sidan uppdaterades: 2018-03-06
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?